Algemene verkoopvoorwaarden

 

Laatst bijgewerkt op 13-10-2023


MONDIAL RELAY is een vrachtmakelaarsbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer en de levering van pakketten aan particulieren via zijn netwerk van Afhaalpunten® en Pakketautomaten (samen 'Afhaalpunt®' genoemd) in België en in andere Europese landen.

 

In deze voorwaarden worden de uitgangspunten beschreven op basis waarvan MONDIAL RELAY de vervoersdiensten levert die de klant bestelt. Door gebruik te maken van de diensten van MONDIAL RELAY aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan die geacht wordt uiterlijk op het moment van afgifte van een pakket op een Afhaalpunt kennis te hebben genomen. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing, ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in documenten van de Klant. Alleen op grond van een specifieke schriftelijke en door de Klant en MONDIAL RELAY ondertekende overeenkomst kan ervan worden afgeweken.

 

Deze voorwaarden hebben prioriteit boven alle eerdere algemene voorwaarden van MONDIAL RELAY voor de diensten waarop ze van toepassing zijn.

 

1. TOEPASSELIJKHEID

 

In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten vastgelegd van MONDIAL RELAY en van de Klant (hierna gezamenlijk de 'Partijen' genoemd) binnen het kader van de vervoersdiensten die worden besteld via de site www.mondialrelay.nl.

 

De 'Particuliere klant' is elke natuurlijke persoon niet zijnde een handelaar die een pakketvervoersdienst (de 'Dienst') bestelt, en die aangeeft minimaal 18 jaar te zijn en bevoegd te zijn een overeenkomst aan te gaan. De 'Zakelijke klant' is elke rechtspersoon, onderneming of individuele ondernemer die binnen het kader van de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of vrije-beroepsactiviteit een pakketvervoersdienst bestelt. Deze Algemene verkoopvoorwaarden hebben prioriteit boven alle aankoopvoorwaarden van een Zakelijke klant.

 

In alle bepalingen van deze voorwaarden die evenzeer van toepassing zijn op een Particuliere klant als een Zakelijke klant, worden dezen aangeduid met 'Klant'.

 

 

 

2. DOEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Als vrachtmakelaar verplicht MONDIAL RELAY zich pakketten te vervoeren van het punt van ontvangst naar de afgesproken bestemming via het traject, de procedure en de vervoerders van zijn keuze.

 

De Klant kan deze algemene verkoopvoorwaarden opslaan en/of afdrukken. MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Bij wijzigingen zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die gelden op de dag waarop de Klant de bestelling plaatst.

 

3. VOORWAARDEN VOOR HET AANNEMEN VAN PAKKETTEN

 

De Klant levert via de website www.mondialrelay.nl of een andere interface van MONDIAL RELAY alle informatie die nodig is om het pakket goed te kunnen vervoeren. De Klant krijgt de benodigde informatie om het pakket op internet te kunnen volgen van het moment van afgifte tot het moment van levering.

 

De Klant verplicht zich te houden aan de volgende voorwaarden voor het aannemen van pakketten:

Gewicht (inhoud plus verpakking): de aangeboden pakketten mogen maximaal 30 kg wegen.

Maximale afmetingen: de totale lengte (lengte + breedte + hoogte) mag maximaal 150 cm zijn en de maximale lengte per zijde is 120 cm.

Minimale afmetingen: 20 x 10 cm.

De Klant pakt het pakket in, drukt het verzendetiket af dat die heeft aangemaakt op de site van MONDIAL RELAY en plakt dit op de grootste zijde van het pakket. Daarbij let die op dat het etiket zichtbaar is, leesbaar en bestand tegen verwerking door sorteer- en overlaadmachines.

Het pakket wordt afgegeven op een Afhaalpunt® in België. De Klant heeft tot een maand na betaling de tijd om het pakket af te geven op een Afhaalpunt®. De Klant krijgt de benodigde informatie om het pakket op internet te kunnen volgen van het moment waarop het pakket is aangenomen tot het moment van levering.

 

Het door de Klant opgegeven gewicht wordt gecontroleerd bij ontvangst van het pakket op een vestiging van MONDIAL RELAY. MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor fouten met betrekking tot het gewicht te corrigeren. Doorslaggevend is het gewicht dat wordt aangegeven op de weegapparatuur van MONDIAL RELAY, die regelmatig wordt gecontroleerd. De klant moet in het geval van een afwijkend gewicht het prijsverschil bijbetalen, vermeerderd met administratiekosten à € 15 incl.

 

Wanneer een afgegeven pakket niet aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld wat betreft afmetingen, verpakking en/of gewicht), zal MONDIAL RELAY het door de Klant betaalde bedrag niet terugbetalen, omdat het pakket dan al is aangenomen op een Afhaalpunt® en naar een vestiging van MONDIAL RELAY is vervoerd.

 

Pakketten die niet naar de eindbestemming kunnen worden vervoerd, worden naar het regiokantoor van MONDIAL RELAY gebracht, waar ze door de Klant kunnen worden opgehaald. We leveren geen pakketten op eilanden en in enclaves.

 

4. BETALING VOOR ONZE DIENSTEN


Onze diensten moeten online per creditcard (Visa, Mastercard) worden betaald via een beveiligde verbinding met de betaaldienst Paybox of via Paypal.

 

Prepaidaccount:


De Klant kan desgewenst een prepaidtegoed laden op zijn MONDIAL RELAY-account voor diensten die die van plan is af te nemen. De Klant is vrij om te bepalen welk bedrag die als tegoed op zijn prepaidaccount zet. De Klant dient dit bedrag te betalen met een creditcard of via Paypal en kan het accounttegoed te allen tijde controleren.

 

De Klant kan via zijn klantaccount op elk gewenst moment en zonder verdere kosten verzoeken om terugbetaling van het prepaidtegoed. MONDIAL RELAY zal dit tegoed onmiddellijk crediteren op de creditcard van de Klant of via Paypal, afhankelijk van de oorspronkelijk gebruikte betaalmethode.

 

Eventuele bonussen van MONDIAL RELAY in verband met promotionele of marketingacties worden niet terugbetaald.

 

5. BEPERKINGEN VOOR HET AANNEMEN VAN PAKKETTEN

 

De Klant verplicht zich MONDIAL RELAY geen illegale of verboden artikelen aan te bieden om te laten vervoeren.

 

Niet verzonden mogen worden alle goederen die vallen onder nationale, Europese en internationale regelgeving voor gevaarlijke stoffen (gevaarlijke stoffen volgens de ADR (Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), klasse 1 t/m 9), zoals onder meer: explosieven, munitie, gassen, ontbrandbare, radioactieve, giftige of bijtende stoffen, en alle voorwerpen die door hun aard of hun verpakking een gevaar kunnen betekenen voor de menselijke omgeving, de veiligheid van de transportmiddelen, het milieu of voertuigen, of die andere vervoerde pakketten kunnen beschadigen.

 

Verboden om te verzenden zijn alle vervuilende goederen, artikelen in strijd met het arbeidsrecht en/of artikelen die door hun aard of verpakking letsel kunnen toebrengen aan medewerkers van MONDIAL RELAY of voorzieningen van MONDIAL RELAY kunnen beschadigen.

 

Voor internationale zendingen kunnen naast de voorwerpen die onder de voorgaande beperkingen vallen, ook de volgende artikelen niet worden aangenomen:

zendingen waarvoor MONDIAL RELAY een speciale vervoers-, import- of exportvergunning/-toestemming moet aanvragen,

zendingen waarvoor vervoer, import of export verboden is op grond van wet- of regelgeving in het land van bestemming, inclusief, maar niet beperkt tot bont, planten en bederfelijke levensmiddelen, geestverruimende middelen en verhandelbare effecten,

zendingen met een hogere aangegeven douanewaarde dan toegestaan.

 

Daarnaast verplicht de Klant zich geen pakketten aan MONDIAL RELAY aan te bieden waarvan de verpakking beledigingen, bedreigingen of vermeldingen in strijd met de publieke orde of de goede zeden bevat of die het imago van MONDIAL RELAY kunnen schaden.

 

Ook uitgesloten zijn onder meer: sieraden, edelstenen, edelmetalen, effecten, munten, deviezen, bankbiljetten, betaalmiddelen (zoals creditcards, cheques en bewijzen aan toonder), waardebonnen, goederen die onder een ATA-carnet vallen, zoals tentoonstellingsgoederen, zendingen met menselijke asresten of grafrelikwieën, levende of dode dieren, wapens uit de categorieën A-B-C-D ongeacht het toepasselijke administratieve stelsel, verdovende middelen, kunstvoorwerpen, vervalsingen, bij wet verboden publicaties of audiovisuele dragers, levensmiddelen die geconditioneerd vervoerd moeten worden, evenals inschrijvingen op aanbestedingen en in verband daarmee te verstrekken documenten, en examenkopieën.

 

MONDIAL RELAY accepteert geen leveringen op of in schepen, markten, beurzen, exposities, hotels, campings, postbussen en postbussen van expediteurs, en niet op bouwterreinen of mobiele locaties. MONDIAL RELAY kan echter besluiten dergelijke leveringen toch te accepteren op basis van een haalbaarheidsonderzoek en/of een kostenraming, tegen een speciaal tarief.

 

De Klant verplicht zich MONDIAL RELAY op de hoogte te stellen van niet duidelijk zichtbare bijzonderheden van de goederen als deze van invloed kunnen zijn op het verloop van het vervoer. Wanneer de Klant aan MONDIAL RELAY toch voorwerpen of documenten aanbiedt die onder bovengenoemde beperkingen vallen, worden deze op eigen risico en gevaar vervoerd en wijst MONDIAL RELAY elke verantwoordelijkheid af. Bij inbreuk op de hierboven genoemde bepalingen geeft de Klant MONDIAL RELAY toestemming het pakket naar eigen inzicht te behandelen, inclusief de optie om af te zien van vervoer. In dat geval zal de Klant MONDIAL RELAY vrijwaren tegen alle kosten en gevolgen die daar voor deze laatste uit voortvloeien, ongeacht de aard ervan.

 

Wanneer de Klant aan MONDIAL RELAY goederen toevertrouwt waarvoor accijnzen moeten worden betaald, verplicht die zich ongeacht de hierboven genoemde beperkingen, aan de geldende regelgeving te voldoen, met name wat betreft traceerbaarheid, om in het voorkomende geval te kunnen bewijzen dat die deze rechten correct heeft voldaan. MONDIAL RELAY kan hiermee niet worden lastiggevallen of op dit punt onderwerp van onderzoek zijn.

 

Noch MONDIAL RELAY, noch zijn onderaannemers hoeven te controleren of een pakket onder een uitsluiting voor verzending valt zoals hierboven genoemd. Desondanks behouden ze zich het recht voor elk aan hen afgegeven pakket open te maken en te inspecteren, of door een röntgenscanner te halen. Als er redelijke vermoedens zijn dat een pakket onder een uitsluiting valt, behouden MONDIAL RELAY en zijn onderaannemers zich het recht voor de verzending te weigeren.

 

Indien luchtvervoer vereist is om het pakket te af te leveren, verbindt de Klant zich ertoe, overeenkomstig de regelgeving betreffende de veiligheid van het luchtvervoer, de geldende nationale voorschriften toe te passen en na te leven. De Klant wordt erop gewezen dat alle pakketten die in vliegtuigen worden geladen onderworpen kunnen worden aan veiligheidscontroles, onder meer met gebruikmaking van röntgenstralen.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan derden en/of aan MONDIAL RELAY door verzending van een pakket dat onder de hierboven genoemde beperkingen valt.

 

De Klant heeft de verantwoordelijkheid de benodigde informatie voor de levering van het pakket te verstrekken, zoals de correcte naam- en adresgegevens van de afzender en ontvanger, het gewicht van het pakket, het Afhaalpunt® van bestemming en de afmetingen van het pakket.

 

De Klant moet een verpakking gebruiken die (1) dicht is, in die zin dat het niet mogelijk is om zonder sporen na te laten toegang te krijgen tot de inhoud, (2) sterk genoeg is om de inhoud te beschermen en (3) voldoet aan de vereisten die het vervoer en de machinale verwerking eraan stellen en voldoet aan de verpakkingsrichtlijnen die hier beschikbaar zijn: https://www.mondialrelay.fr/media/124242/particulier-offre-start-cahier-des-charges-emballage-nl-m%C3%A0j-31102023.pdf.

 

Wanneer de Klant hier niet aan voldoet, is MONDIAL RELAY gevrijwaard van elke aansprakelijkheid en is de Klant als enige aansprakelijk voor de risico's en gevaren van het pakket.

 

MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor de verwerking van een pakket op te schorten, of een pakket te weigeren of terug te sturen naar de Klant als een pakket niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, zonder dat de Klant recht kan doen gelden op terugbetaling van de kosten of een schadevergoeding. Als MONDIAL RELAY geen voorbehoud heeft gemaakt bij het aannemen van het pakket, wil dat niet zeggen dat MONDIAL RELAY niet het recht heeft om zich later te beroepen op niet-respecteren van de bovengenoemde bepalingen.

 

Anderzijds behoudt MONDIAL RELAY zich het recht voor de account van de Klant tijdelijk of definitief op te heffen, met name in geval van ongepast gebruik van de account, inbreuk op deze Algemene verkoopvoorwaarden of om veiligheidsredenen. MONDIAL RELAY zal de Klant hiervan op een manier van eigen keuze op de hoogte stellen en zal in het voorkomende geval conform artikel 4 het prepaidtegoed aan de Klant terugbetalen.

7. ANNULERING

 

Zolang de Klant zijn pakket niet heeft afgegeven bij een Afhaalpunt® en binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de besteldatum kan de Klant via zijn klantaccount om annulering van het vervoer van het pakket verzoeken. In dat geval wordt het betaalde bedrag automatisch aan de Klant terugbetaald.


8. HERROEPING

 

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand geldt niet voor het vervoer van goederen (artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht).


9. LEVERINGSTERMIJNEN

 

Mondial Relay heeft als inspanningsverplichting om pakketten in gemiddeld drie werkdagen vanaf de afgifte voor levering in een Afhaalpunt® | Pakketautomaat in België te leveren. Evenzo streeft MONDIAL RELAY er voor internationale leveringen op een Afhaalpunt® of op het huisadres (eerste aanbieding van het pakket) naar om pakketten binnen gemiddeld drie tot zes werkdagen af te leveren, afhankelijk van de bestemming.

 

Wanneer MONDIAL RELAY niet kan voldoen aan de verplichting om het pakket binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst te leveren, kan de Klant MONDIAL RELAY opdragen het pakket binnen een extra termijn aangepast aan de omstandigheden te leveren. Als MONDIAL RELAY het pakket niet aflevert binnen de gestelde extra termijn, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Nadat de overeenkomst is beëindigd, betaalt MONDIAL RELAY zo snel mogelijk al het geld terug dat voor de overeenkomst is betaald.

 

10. LEVERINGSVOORWAARDEN

 

MONDIAL RELAY neemt een pakket dat op een door de Klant gekozen Afhaalpunt® wordt afgegeven in ontvangst door de barcode op het door de Klant afgedrukte etiket te scannen. De Klant ontvangt een genummerd ontvangstticket als bewijs van afgifte. De Klant dient dit bewijs te bewaren tot het moment van levering van het pakket.

 

Het pakket wordt naar het Afhaalpunt® van levering of naar het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling op internet gestuurd, conform de beschikbare opties in het land van bestemming.


Levering op een Afhaalpunt®


Afhankelijk van de informatie die de Klant heeft opgegeven wordt de ontvanger van het pakket per e-mail of sms gewaarschuwd dat het pakket is aangekomen. Wanneer het pakket niet kan worden afgeleverd op het Afhaalpunt® van bestemming, kan MONDIAL RELAY het pakket afleveren op het Afhaalpunt® dat het dichtst bij het oorspronkelijk beoogde Afhaalpunt® ligt en zal MONDIAL RELAY de ontvanger daarvan op de hoogte stellen. In dit geval wordt er niets terugbetaald en is er geen recht op een schadevergoeding.

 

Standaardlevering

Het pakket wordt afgegeven aan de ontvanger nadat deze een rechtsgeldig identiteitsbewijs heeft getoond en zijn handtekening heeft gezet op de elektronische terminal in het Afhaalpunt®. De handtekening op deze terminal en de reproductie ervan dienen als bewijs dat het pakket aan de ontvanger is afgeleverd. De Partijen kennen aan deze handtekening dezelfde juridische waarde toe als aan een fysieke handtekening. Pakketten kunnen aan een gemachtigde van de ontvanger worden afgegeven op vertoon van een identiteitsbewijs van de gemachtigde en een identiteitsbewijs van de ontvanger.

 

2. Beveiligde levering

Afhankelijk van de door de Klant gekozen optie kan MONDIAL RELAY aan de ontvanger van het pakket een digitale pincode sturen die de ontvanger of zijn gemachtigde moet invoeren op de terminal in het Afhaalpunt®. Dit ontslaat de ontvanger van de verplichting zijn identiteitsbewijs te tonen en de gemachtigde van de verplichting het eigen identiteitsbewijs en dat van de ontvanger te tonen. De Klant erkent dat het invoeren van de juiste pincode geldt als bevestiging van de identiteit van de ontvanger.

 

Als de ontvanger daarentegen niet in staat is de juiste pincode in te voeren, kan het Afhaalpunt® het pakket niet afgeven, ook niet als de ontvanger zijn identiteitsbewijs toont. Het blijft verplicht voor de ontvanger of zijn gemachtigde om de handtekening op de terminal zetten.

 

3. Bewaartermijn / beschikbaarstelling

De pakketten blijven gedurende acht kalenderdagen beschikbaar op het Afhaalpunt®.

 

4. Niet-opgehaalde / door de ontvanger geweigerde pakketten

Pakketten die niet afgehaald zijn of die geweigerd zijn door de ontvanger worden aan het einde van de beschikbaarheidstermijn teruggestuurd naar de Klant via het Afhaalpunt® van afgifte. In dit geval krijgt de Klant per e-mail bericht dat zijn pakket bij het Afhaalpunt® van afgifte beschikbaar is en heeft de Klant tien kalenderdagen de tijd om het pakket daar af te halen. Na verloop van deze tien dagen wordt het pakket door het Afhaalpunt® van afgifte naar het sorteercentrum van Mondial Relay Zoning Tubize II, Rue François Englert 15 in 1480 Tubize verstuurd. Het pakket blijft gedurende één maand op dit adres ter beschikking van de Klant. De Klant moet het pakket hier voor eigen rekening ophalen. Na afloop van deze maand kan MONDIAL RELAY vrij beschikken over het pakket.

 

5. Pakketten met afwijkende afmetingen, afwijkend gewicht en/of afwijkende verpakking

Pakketten die niet naar de eindbestemming kunnen worden vervoerd vanwege afwijkende afmetingen, afwijkend gewicht en/of afwijkende verpakking worden aan de Klant ter beschikking gesteld bij het Afhaalpunt® van afgifte. De Klant krijgt hiervan via e-mail bericht. Het pakket blijft gedurende tien kalenderdagen ter beschikking van de Klant.

 

Na verloop van deze tien dagen wordt het pakket door het Afhaalpunt® van afgifte naar het sorteercentrum van Mondial Relay Zoning Tubize II, Rue François Englert 15 in 1480 Tubize verstuurd. Het pakket blijft gedurende één maand op dit adres ter beschikking van de Klant. 

 

Thuisbezorging (internationaal)


Bij verzending van een pakket naar het buitenland kan de Klant kiezen voor thuisbezorging. De bestemmingszones en de tarieven voor verzending zijn te vinden op de website www.mondialrelay.nl. Afhankelijk van de informatie die de Klant heeft opgegeven krijgt de ontvanger van het pakket per e-mail of sms bericht over levering van het pakket.

 

Het pakket wordt afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres. MONDIAL RELAY kan de levering niet garanderen van pakketten waarvan het bezorgadres niet juist is en/of pakketten die de ontvanger weigert aan te nemen. In dit geval wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender via het Afhaalpunt® van afgifte.

 

11. VOLGEN VAN PAKKETTEN - KLACHTEN

 

De Klant geeft het nummer voor het volgen van het pakket aan de ontvanger. De ontvanger en de Klant kunnen het pakket volgen aan de hand van het pakketnummer door hier te klikken.

 

Voor een makkelijkere afhandeling van klachten met betrekking tot het vervoer van een pakket, kan de Klant gebruikmaken van een contactformulier op de pagina voor het volgen van pakketten. Wij adviseren de Klant om zich binnen vijftien kalenderdagen vanaf de dag dat MONDIAL RELAY het pakket in ontvangst heeft genomen te melden.

 

Vervoersincidenten worden binnen maximaal vijftien kalenderdagen vanaf ontvangst van de klacht afgehandeld door de klantenservice van MONDIAL RELAY. Overigens kan MONDIAL RELAY in geval van een verloren pakket de Klant vragen om de inhoud van zijn pakket te specificeren om het onderzoek te vergemakkelijken. De Klant kan dit desgewenst weigeren.

 

De klacht moet gericht worden aan de klantenservice onder vermelding van het pakketnummer. Dit kan:

Telefonisch: 076-8080465 (van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 18.00 uur)

Per e-mail of per post voor Particuliere klanten naar

[email protected]

Klantenservice
Zoning Tubize II

Rue François Englert 15

1480 Tubize

Via de interface Connect voor Zakelijke klanten

 

12. AANSPRAKELIJKHEID VAN MONDIAL RELAY / VRIJWARING

 

De aansprakelijkheid van MONDIAL RELAY geldt in het geval van vastgestelde schade aan en verlies van een pakket. Deze aansprakelijkheid vervalt in onder meer de volgende gevallen:

een fout of vergissing van de Klant en/of de ontvanger (onjuiste identificatie van de verzender of de ontvanger, onjuiste opgaven...),

overmacht (onvoorzienbaar, onvermijdelijk en van buiten komend feit),

omstandigheden waarop MONDIAL RELAY geen invloed heeft,

inherente fout van het voorwerp,

niet-naleven van de verplichtingen door de Klant ten aanzien van de beperkingen voor het aannemen van pakketten of van de voorwaarden voor het aannemen van pakketten,

niet-naleving van de verpakkingsrichtlijnen (https://www.mondialrelay.fr/media/124242/particulier-offre-start-cahier-des-charges-emballage-nl-m%C3%A0j-31102023.pdf), met name voor erkend breekbare voorwerpen (zoals vaatwerk, porselein, glazen en flessen).

 

In geval van verlies van het pakket of van vastgestelde beschadiging, zal MONDIAL RELAY aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van € 25,- incl. btw per pakket (inclusief verzendkosten). Deze schadevergoeding wordt toegekend mits de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten, de beperkingen voor het aannemen van pakketten en de verpakkingsrichtlijnen nageleefd zijn.

MONDIAL RELAY biedt de Klant als optie vijf verschillende verzekeringsniveaus (N1 t/m N5), voor een forfaitaire schadevergoeding van maximaal € 500 (raadpleeg hiervoor de site).

 

De Klant kan er afhankelijk van de waarde van het pakket voor kiezen zijn pakket al dan niet te verzekeren voor een hoger bedrag door het gewenste verzekeringsniveau toe te voegen.

 

Deze aanvullende verzekering dekt het verlies van het pakket tijdens het vervoer of de vastgestelde beschadiging bij overhandiging van het pakket aan de ontvanger ter hoogte van het bedrag van het gekozen niveau (inclusief verzendkosten). De schadevergoeding wordt toegekend mits de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten, de beperkingen voor het aannemen van pakketten en de verpakkingsrichtlijnen nageleefd zijn.

 

Het pakket zal door MONDIAL RELAY als beschadigd of verloren worden aangemerkt binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht van de Klant.

 

Na drie dagen na de leveringsbevestiging door het centrale informatiesysteem van MONDIAL RELAY of de in de voorgaande paragraaf bedoelde verklaring kan er geen klacht over schade of een levering meer in behandeling worden genomen.

 

MONDIAL RELAY is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schaden, zoals verlies van kansen, winst en dergelijke voortvloeiend uit verlies, afgenomen kwaliteit of een vertraagde levering van het pakket.

 

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Deze internetdienst voor online frankeren is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

 

Alle content (teksten, opmerkingen, afbeeldingen, geluiden, foto's, gegevens, tekeningen, bewegende beelden met of zonder geluid, video's, illustraties, graphics, merken, logo's, audiovisuele media enz.) op de website van MONDIAL RELAY alsook het ontwerp, de vormgeving, de databases en de gebruikte software op deze website zijn exclusief eigendom van MONDIAL RELAY of zijn partners en/of worden gebruikt onder licentie van derden. Deze content is beschermd door de geldende voorschriften betreffende de bescherming van het auteursrecht, en met name het Wetboek van economisch recht.

 

Het is verboden elementen van de content van de website van MONDIAL RELAY te reproduceren, openbaar te communiceren, ter beschikking te stellen aan het publiek, te verhuren en uit te lenen, openbaar uit te voeren, ook gedeeltelijk, en te verspreiden zonder de toestemming van MONDIAL RELAY of, in voorkomend geval, van de houder van de intellectuele-eigendomsrechten. Elke inbreuk leidt tot sancties zoals voorzien in het Belgische Wetboek van economisch recht of in het voorkomende geval elke andere bepaling, met name in het Franse recht.

 

Het plaatsen van een hyperlink naar de website www.mondialrelay.nl met behulp van zogenaamde ‘framing’- of ‘deep linking’-technologie is ten strengste verboden.

14. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

 

In geval van een geschil starten wij eerst een minnelijk traject. Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Franstalige jurisdictie van Brussel, die het Belgische recht zal toepassen. Deze behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Klant bij een bevoegde rechtbank volgens het gemeenschappelijk recht voor territoriale bevoegdheid.


Als de Klant niet tevreden is over het resultaat of over de behandeling van zijn klacht door Mondial Relay, kan die zich gratis richten tot de mediationservice voor de postsector die is ingesteld bij de Belgische wet van 21 maart 1991, gevestigd aan de Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL.


Na voorafgaande schriftelijke stap van de Particuliere klant jegens MONDIAL RELAY kan de mediationservice worden ingeschakeld voor elke consumentenklacht die niet is afgehandeld. Raadpleeg voor meer informatie de site http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

15. DIVERSE BEPALINGEN

 

In het geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als nietig of onwettig worden beschouwd, worden deze geacht niet-geschreven te zijn maar blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 

16. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

 

MONDIAL RELAY is een vennootschap naar Frans recht
met maatschappelijke zetel op 1 Avenue de l'Horizon, 59650 Villeneuve-d'Ascq, Frankrijk.

In België is het bedrijf gevestigd op Zoning Tubize II, Rue François Englert 15, 1480 Tubize Square Fabelta, 3, 1480 Tubize, België.
Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Lille Métropole onder nr. 385.218.631
BCE-nr.: 897.708.175
Btw-nr.: 0897.708.175

 

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Veuillez patienter