Algemene verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 17-11-2023

MONDIAL RELAY is een vrachtmakelaarsbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer en de levering van pakketten aan particulieren via zijn netwerk van Afhaalpunten shops en Pakketautomaten (automatische lockers voor het ophalen en de afgifte van pakketten) (hierna samen 'Afhaalpunt' genoemd) in België en in andere Europese landen.

In deze voorwaarden worden de uitgangspunten beschreven op basis waarvan MONDIAL RELAY de vervoersdiensten levert die de klant bestelt. Door gebruik te maken van de diensten van MONDIAL RELAY aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan die geacht wordt uiterlijk op het moment van afgifte van een pakket op een Afhaalpunt kennis te hebben genomen. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing, ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in documenten van de Klant. Alleen op grond van een specifieke schriftelijke en door de Klant en MONDIAL RELAY ondertekende overeenkomst kan ervan worden afgeweken.

Deze voorwaarden hebben prioriteit boven alle eerdere algemene voorwaarden van MONDIAL RELAY voor de diensten waarop ze van toepassing zijn.


1. TOEPASSELIJKHEID

In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten vastgelegd van MONDIAL RELAY en van de Klant (hierna gezamenlijk de 'Partijen' genoemd) binnen het kader van de vervoersdiensten die worden besteld via de site www.mondialrelay.nl.

De 'Particuliere klant' is elke natuurlijke persoon niet zijnde een handelaar die een pakketvervoersdienst (de 'Dienst') bestelt, en die aangeeft minimaal 16 jaar te zijn en bevoegd te zijn een overeenkomst aan te gaan. De 'Zakelijke klant' is elke rechtspersoon, onderneming of individuele ondernemer die binnen het kader van de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of vrije-beroepsactiviteit een pakketvervoersdienst bestelt. Deze Algemene verkoopvoorwaarden hebben prioriteit boven alle aankoopvoorwaarden van een Zakelijke klant.

In alle bepalingen van deze voorwaarden die evenzeer van toepassing zijn op een Particuliere klant als een Zakelijke klant, worden dezen aangeduid met 'Klant'.

2. DOEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Als vrachtmakelaar verplicht MONDIAL RELAY zich pakketten te vervoeren van het punt van ontvangst naar de afgesproken bestemming via het traject, de procedure en de vervoerders van zijn keuze.

De Klant kan deze algemene verkoopvoorwaarden opslaan en/of afdrukken. MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Bij wijzigingen zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die gelden op de dag waarop de Klant de bestelling plaatst.

3. VOORWAARDEN VOOR HET AANNEMEN VAN PAKKETTEN

De Klant levert via de website www.mondialrelay.nl of een andere interface van MONDIAL RELAY alle informatie die nodig is om het pakket goed te kunnen vervoeren. De Klant krijgt de benodigde informatie om het pakket op internet te kunnen volgen van het moment van afgifte tot het moment van levering.

De Klant verplicht zich te houden aan de volgende voorwaarden voor het aannemen van pakketten:
• Gewicht (inhoud plus verpakking): de aangeboden pakketten mogen maximaal 30 kg wegen ingeval van afgifte in een Afhaalpunt shop en maximaal 25 kg ingeval van neerlegging in een Pakketautomaat.
• Maximale afmetingen: in een Afhaalpunt shop is de totale toegelaten omvang van de verpakking (lengte + breedte + hoogte) maximaal 150 cm en de maximale toegelaten lengte 120 cm per zijde. Voor de Pakketautomaat zijn de maximale afmetingen L 64 cm x B 38 cm x H 39 cm.
• Minimale afmetingen: 15 cm x cm 10 cm x 1 cm.
• De Klant staat in voor de verpakking en drukt het transportetiket af die hij via email ontvangen heeft en plakt dit op de grootste zijde van het pakket. Daarbij let die op dat het etiket zichtbaar is, leesbaar en bestand tegen verwerking door sorteer- en overlaadmachines.
• Het pakket wordt afgegeven op een Afhaalpunt in Nederland. De Klant heeft tot een maand na betaling de tijd om het pakket af te geven op een Afhaalpunt. De Klant krijgt de benodigde informatie om het pakket op internet te kunnen volgen van het moment waarop het pakket is aangenomen tot het moment van levering.

Het door de Klant opgegeven gewicht wordt gecontroleerd bij ontvangst van het pakket op een vestiging van MONDIAL RELAY. MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor fouten met betrekking tot het gewicht te corrigeren. Doorslaggevend is het gewicht dat wordt aangegeven op de weegapparatuur van MONDIAL RELAY, die regelmatig wordt gecontroleerd. De klant moet in het geval van een afwijkend gewicht het prijsverschil bijbetalen, vermeerderd met administratiekosten à € 15 incl. De Klant wordt maandelijks gefactureerd en moet de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. In geval van niet-betaling worden de bedragen verrekend met het saldo van de prepaidaccount van de Klant.

Wanneer een afgegeven pakket niet aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld wat betreft afmetingen, verpakking en/of gewicht), zal MONDIAL RELAY het door de Klant betaalde bedrag niet terugbetalen, omdat het pakket dan al is aangenomen op een Afhaalpunt en naar een vestiging van MONDIAL RELAY is vervoerd.

Pakketten die niet naar de eindbestemming kunnen worden vervoerd, worden naar het regiokantoor van MONDIAL RELAY gebracht, waar ze door de Klant kunnen worden opgehaald. We leveren geen pakketten op eilanden en in enclaves.

4. BETALING VOOR ONZE DIENSTEN


De prijzen van de door de Klant bestelde transportverrichtingen zijn beschikbaar op de website. Ze worden aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen die van kracht zijn op de dag van de bestelling. De prijs wordt gegarandeerd onder voorbehoud van kennelijke typefouten of drukfouten.

De Klant kan eventueel gebruikmaken van eenmalige promotie- en/of marketingaanbiedingen, overeenkomstig de voorwaarden die in de aanbiedingen zijn opgenomen. Elke bijdrage van MONDIAL RELAY in toepassing van promotie- of marketingacties kunnen niet het voorwerp uitmaken van enige terugbetaling.

MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor om de prijs van de aangeboden transportverrichtingen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijs toe te passen die van kracht is op het ogenblik dat de bestelling door de Klant wordt goedgekeurd.

Ongeacht de betalingswijze gekozen uit de op de website aanvaarde opties, worden bestellingen pas als geregistreerd beschouwd nadat validatie of ontvangst van de betaling. De definitieve validatie van de bestelling zal het bewijs vormen van de integraliteit van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de voornoemde bestelling.

4.1 Prepaid account

De Klant kan desgewenst een prepaidtegoed laden op zijn MONDIAL RELAY-account voor diensten die die van plan is af te nemen. De Klant is vrij om te bepalen welk bedrag die als tegoed op zijn prepaidaccount zet. De Klant dient dit bedrag te betalen met een creditcard of via Paypal® en kan het accounttegoed te allen tijde controleren.

De Klant kan via zijn klantenaccount op elk moment en zonder verdere kosten een aanvraag tot terugbetaling van het prepaidtegoed indienen, onder voorwaarde dat alle vervallen facturen betaald zijn, in het bijzonder degene in verband met verzendingen met een hoger dan toegelaten gewicht (artikel 3).

MONDIAL RELAY zal dit tegoed onmiddellijk crediteren op de creditcard van de Klant of via Paypal®, afhankelijk van de door de Klant gekozen terugbetalingsmethode.

4.2 Betaling met bankkaart

De betaling voor de transportverrichtingen gebeurt online middels bankkaart; de lijst met aanvaarde bankkaarten is terug te vinden op de website. MONDIAL RELAY gebruikt een provider van beveiligde internetbetalingstechnieken om de betalingen op de website te beheren.

Er kunnen bepaalde veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd om de betaling van een bestelling te beveiligen, zoals bijvoorbeeld de "3DSecure"-technologie. Dit beveiligde betalingsproces zal in bepaalde gevallen, afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de betaling, worden geïmplementeerd.

4.3 Betaling via PayPal®

Klanten met een PayPal®-rekening voeren bij het valideren van hun bestelling hun e-mailadres gekoppeld aan hun PayPal®-rekening en hun wachtwoord in.

Voor meer informatie over PayPal® verwijzen wij u rechtstreeks door naar hun website.

Eventuele bonussen van MONDIAL RELAY in verband met promotionele of marketingacties worden niet terugbetaald.


5. BEPERKINGEN VOOR HET AANNEMEN VAN PAKKETTEN

De Klant verplicht zich MONDIAL RELAY geen illegale of verboden artikelen aan te bieden om te laten vervoeren.

Niet verzonden mogen worden alle goederen die vallen onder nationale, Europese en internationale regelgeving voor gevaarlijke stoffen (gevaarlijke stoffen volgens de ADR (Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), klasse 1 t/m 9), zoals onder meer: explosieven, munitie, gassen, ontbrandbare, radioactieve, giftige of bijtende stoffen, en alle voorwerpen die door hun aard of hun verpakking een gevaar kunnen betekenen voor de menselijke omgeving, de veiligheid van de transportmiddelen, het milieu of voertuigen, of die andere vervoerde pakketten kunnen beschadigen.

Verboden om te verzenden zijn alle vervuilende goederen, artikelen in strijd met het arbeidsrecht en/of artikelen die door hun aard of verpakking letsel kunnen toebrengen aan medewerkers van MONDIAL RELAY of voorzieningen van MONDIAL RELAY kunnen beschadigen.

Voor internationale zendingen kunnen naast de voorwerpen die onder de voorgaande beperkingen vallen, ook de volgende artikelen niet worden aangenomen:
• zendingen waarvoor MONDIAL RELAY een speciale vervoers-, import- of exportvergunning/-toestemming moet aanvragen,
• zendingen waarvoor vervoer, import of export verboden is op grond van wet- of regelgeving in het land van bestemming, inclusief, maar niet beperkt tot bont, planten en bederfelijke levensmiddelen, geestverruimende middelen en verhandelbare effecten,
• zendingen met een hogere aangegeven douanewaarde dan toegestaan.

Daarnaast verplicht de Klant zich geen pakketten aan MONDIAL RELAY aan te bieden waarvan de verpakking beledigingen, bedreigingen of vermeldingen in strijd met de publieke orde of de goede zeden bevat of die het imago van MONDIAL RELAY kunnen schaden.

Ook uitgesloten zijn onder meer: sieraden, edelstenen, edelmetalen, effecten, munten, deviezen, bankbiljetten, betaalmiddelen (zoals creditcards, cheques en bewijzen aan toonder), waardebonnen, goederen die onder een ATA-carnet vallen, zoals tentoonstellingsgoederen, zendingen met menselijke asresten of grafrelikwieën, levende of dode dieren, wapens uit de categorieën A-B-C-D ongeacht het toepasselijke administratieve stelsel, verdovende middelen, kunstvoorwerpen, vervalsingen, bij wet verboden publicaties of audiovisuele dragers, levensmiddelen die geconditioneerd vervoerd moeten worden, evenals inschrijvingen op aanbestedingen en in verband daarmee te verstrekken documenten, en examenkopieën.

MONDIAL RELAY accepteert geen leveringen op of in schepen, markten, beurzen, exposities, hotels, campings, postbussen en postbussen van expediteurs, en niet op bouwterreinen of mobiele locaties. MONDIAL RELAY kan echter besluiten dergelijke leveringen toch te accepteren op basis van een haalbaarheidsonderzoek en/of een kostenraming, tegen een speciaal tarief.

De Klant verplicht zich MONDIAL RELAY op de hoogte te stellen van niet duidelijk zichtbare bijzonderheden van de goederen als deze van invloed kunnen zijn op het verloop van het vervoer. Wanneer de Klant aan MONDIAL RELAY toch voorwerpen of documenten aanbiedt die onder bovengenoemde beperkingen vallen, worden deze op eigen risico en gevaar vervoerd en wijst MONDIAL RELAY elke verantwoordelijkheid af. Bij inbreuk op de hierboven genoemde bepalingen geeft de Klant MONDIAL RELAY toestemming het pakket naar eigen inzicht te behandelen, inclusief de optie om af te zien van vervoer. In dat geval zal de Klant MONDIAL RELAY vrijwaren tegen alle kosten en gevolgen die daar voor deze laatste uit voortvloeien, ongeacht de aard ervan.

Wanneer de Klant aan MONDIAL RELAY goederen toevertrouwt waarvoor accijnzen moeten worden betaald, verplicht die zich ongeacht de hierboven genoemde beperkingen, aan de geldende regelgeving te voldoen, met name wat betreft traceerbaarheid, om in het voorkomende geval te kunnen bewijzen dat die deze rechten correct heeft voldaan. MONDIAL RELAY kan hiermee niet worden lastiggevallen of op dit punt onderwerp van onderzoek zijn.

Noch MONDIAL RELAY, noch zijn onderaannemers hoeven te controleren of een pakket onder een uitsluiting voor verzending valt zoals hierboven genoemd. Desondanks behouden ze zich het recht voor elk aan hen afgegeven pakket open te maken en te inspecteren, of door een röntgenscanner te halen. Als er redelijke vermoedens zijn dat een pakket onder een uitsluiting valt, behouden MONDIAL RELAY en zijn onderaannemers zich het recht voor de verzending te weigeren.

Indien luchtvervoer vereist is om het pakket te af te leveren, verbindt de Klant zich ertoe, overeenkomstig de regelgeving betreffende de veiligheid van het luchtvervoer, de geldende nationale voorschriften toe te passen en na te leven. De Klant wordt erop gewezen dat alle pakketten die in vliegtuigen worden geladen onderworpen kunnen worden aan veiligheidscontroles, onder meer met gebruikmaking van röntgenstralen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan derden en/of aan MONDIAL RELAY door verzending van een pakket dat onder de hierboven genoemde beperkingen valt.

De Klant heeft de verantwoordelijkheid de benodigde informatie voor de levering van het pakket te verstrekken, zoals de correcte naam- en adresgegevens van de afzender en ontvanger, het gewicht van het pakket, het Afhaalpunt van bestemming en de afmetingen van het pakket.

De Klant moet een verpakking gebruiken die (1) dicht is, in die zin dat het niet mogelijk is om zonder sporen na te laten toegang te krijgen tot de inhoud, (2) sterk genoeg is om de inhoud te beschermen en (3) voldoet aan de vereisten die het vervoer en de machinale verwerking eraan stellen en voldoet aan de verpakkingsrichtlijnen die hier beschikbaar zijn: https://www.mondialrelay.fr/media/124242/particulier-offre-start-cahier-des-charges-emballage-nl-m%C3%A0j-31102023.pdf.

Wanneer de Klant hier niet aan voldoet, is MONDIAL RELAY gevrijwaard van elke aansprakelijkheid en is de Klant als enige aansprakelijk voor de risico's en gevaren van het pakket.

MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor de verwerking van een pakket op te schorten, of een pakket te weigeren of terug te sturen naar de Klant als een pakket niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, zonder dat de Klant recht kan doen gelden op terugbetaling van de kosten of een schadevergoeding. Als MONDIAL RELAY geen voorbehoud heeft gemaakt bij het aannemen van het pakket, wil dat niet zeggen dat MONDIAL RELAY niet het recht heeft om zich later te beroepen op niet-respecteren van de bovengenoemde bepalingen.

Anderzijds behoudt MONDIAL RELAY zich het recht voor de account van de Klant tijdelijk of definitief op te heffen, met name in geval van ongepast gebruik van de account, inbreuk op deze Algemene verkoopvoorwaarden of om veiligheidsredenen. MONDIAL RELAY zal de Klant hiervan op een manier van eigen keuze op de hoogte stellen en zal in het voorkomende geval conform artikel 4 het prepaidtegoed aan de Klant terugbetalen.

7. ANNULERING

Zolang de Klant zijn pakket niet heeft afgegeven bij een Afhaalpunt en binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de besteldatum kan de Klant via zijn klantaccount om annulering van het vervoer van het pakket verzoeken. In dat geval wordt het betaalde bedrag automatisch aan de Klant terugbetaald.


8. HERROEPING

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand geldt niet voor het vervoer van goederen (artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht).


9. LEVERINGSTERMIJNEN

Mondial Relay heeft als inspanningsverplichting om pakketten in gemiddeld drie werkdagen vanaf de afgifte voor levering in een Afhaalpunt | Pakketautomaat in Nederland te leveren. Evenzo streeft MONDIAL RELAY er voor internationale leveringen op een Afhaalpunt of op het huisadres (eerste aanbieding van het pakket) naar om pakketten binnen gemiddeld drie tot zes werkdagen af te leveren, afhankelijk van de bestemming. Klik voor meer informatie over leveringstermijnen https://www.mondialrelay.nl/pakket-verzenden/eerste-bezoek/.

 

10. LEVERINGSVOORWAARDEN

MONDIAL RELAY neemt een pakket dat op een door de Klant gekozen Afhaalpunt wordt afgegeven in ontvangst door de barcode op het door de Klant afgedrukte etiket te scannen. De Klant ontvangt een genummerd ontvangstticket als bewijs van afgifte. De Klant dient dit bewijs te bewaren tot het moment van levering van het pakket.

Het pakket wordt naar het Afhaalpunt van levering of naar het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling op internet gestuurd, conform de beschikbare opties in het land van bestemming.

Afhankelijk van de informatie die de Klant heeft opgegeven, wordt de ontvanger van het pakket per e-mail en/of SMS op de hoogte gebracht dat het pakket is aangekomen. Wanneer het pakket niet kan worden afgeleverd op het Afhaalpunt van de bestemming, kan MONDIAL RELAY het pakket afleveren op het Afhaalpunt dewelke het dichtst bij het oorspronkelijk beoogde Afhaalpunt ligt en zal MONDIAL RELAY de ontvanger daarvan op de hoogte brengen. Hieruit volgt dat er geen terugbetaling van de service noch enige schadeloosstelling zal plaatsvinden.

De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht, enerzijds van de beschikbaarheid van het pakket op het vooraf gekozen Afhaalpunt shop of Pakketautomaat, en anderzijds van het afhalen van het pakket door de ontvanger.

Afhankelijk van de door de Klant geregistreerde informatie, wordt de ontvanger van het pakket per e-mail en/of SMS op de hoogte gebracht wanneer het pakket beschikbaar is om opgehaald te worden.

De Klant is geïnformeerd en aanvaardt dat het e-mailadres en/of telefoonnummer van de ontvanger aan MONDIAL RELAY noodzakelijkerwijs moet worden meegedeeld teneinde de transportverrichtingen correct te kunnen uitvoeren.


10.1 Levering op een Afhaalpunt


1. Levering in een Afhaalpunt shop

Het pakket kan op verschillende wijzen aan de ontvanger en/of zijn gevolmachtigde worden afgeleverd:
- Handtekening: op vertoon van het identiteitsbewijs van de ontvanger (en dat van de gevolmachtigde, indien van toepassing), en digitale medeondertekening op het scan- en afleverprogramma ("Personal Digital Assistant" of "PDA") van het Afhaalpunt. De handtekening op de PDA en de reproductie ervan vormen het bewijs van levering van het pakket aan de ontvanger. De partijen erkennen dat deze handtekening dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.
- Afhaalcode: door het communiceren van de digitale code, beter bekend als de "Afhaalcode" verzonden door MONDIAL RELAY in de e-mail en/of SMS ter bevestiging van de levering. Deze optie stelt de ontvanger en/of diens gevolmachtigde vrij van het voorleggen van hun identiteitsbewijs. De Klant erkent dat de exacte samenstelling van de "Afhaalcode" door het Afhaalpunt op de PDA gelijk staat aan erkenning van de identiteit van de ontvanger en dit tevens een bewijs vormt van aflevering van het pakket.
- QR-code: op vertoon van de QR-code die toegankelijk is via de Applicatie. Deze optie stelt de ontvanger en/of zijn gevolmachtigde vrij van het voorleggen van zijn identiteitsbewijs. De Klant erkent dat het scannen van de QR-code door het Afhaalpunt via de PDA een erkenning van de identiteit van de ontvanger vormt alsmede een bewijs van aflevering van het pakket.

In geval van betwisting door de Klant, zullen de bewijzen en elementen geleverd door het gecentraliseerde informaticasysteem van Mondial Relay als rechtsgeldig worden beschouwd.

2. Levering in een Pakketautomaat

MONDIAL RELAY stuurt de ontvanger van het pakket, per e-mail en/of sms, een digitale code, bekend als een "Afleveringscode" en/of een "QR-code", die de ontvanger moet invoeren of scannen op de terminal van de Locker.

Deze optie betekent dat de ontvanger geen enkele vorm van identificatie hoeft te tonen. De Klant erkent dat het invoeren van de "Afhaalcode" of het scannen van de "QR-code" een erkenning van de identiteit van de ontvanger vormt en en een bewijs van aflevering van het pakket vormt.

Omgekeerd, als de ontvanger niet in staat is om de juiste "Afleveringscode" in te voeren of de "QR-code" te scannen, zal de Locker niet in staat zijn om het pakket af te leveren.

In geval van betwisting door de Klant, zullen de bewijzen en elementen geleverd door het gecentraliseerde informaticasysteem van Mondial Relay als authentiek worden beschouwd.

3. Bewaartermijn / beschikbaarstelling

De pakketten blijven gedurende acht kalenderdagen beschikbaar op het Afhaalpunt of in de Pakketautomaat.

4. Niet-opgehaalde / door de ontvanger geweigerde pakketten

Pakketten die niet afgehaald zijn of die geweigerd zijn door de ontvanger worden aan het einde van de beschikbaarheidstermijn teruggestuurd naar de Klant via het Afhaalpunt van afgifte. In dit geval krijgt de Klant per e-mail bericht dat zijn pakket bij het Afhaalpunt van afgifte beschikbaar is en heeft de Klant acht (8) kalenderdagen de tijd om het pakket daar af te halen. Na verloop van deze acht (8) dagen wordt het pakket door het Afhaalpunt van afgifte naar het sorteercentrum van Mondial Relay Kamerlingh Onnesweg 2, 4131 PK, Vianen. Het pakket blijft gedurende 14 dagen op dit adres ter beschikking van de Klant. De Klant moet het pakket hier voor eigen rekening ophalen. Na afloop van deze 14 dagen kan MONDIAL RELAY vrij beschikken over het pakket.

5. Pakketten met afwijkende afmetingen, afwijkend gewicht en/of afwijkende verpakking

Pakketten die niet naar de eindbestemming kunnen worden vervoerd vanwege afwijkende afmetingen, afwijkend gewicht en/of afwijkende verpakking worden aan de Klant ter beschikking gesteld bij het Afhaalpunt van afgifte. De Klant krijgt hiervan via e-mail bericht. Het pakket blijft gedurende acht (8) kalenderdagen ter beschikking van de Klant.

Na verloop van deze acht (8) dagen wordt het pakket door het Afhaalpunt van afgifte naar het sorteercentrum van Mondial Relay Kamerlingh Onnesweg 2, 4131 PK, Vianen. Het pakket blijft gedurende 14 dagen op dit adres ter beschikking van de Klant. De Klant moet het pakket hier voor eigen rekening ophalen. Na afloop van deze 14 dagen kan MONDIAL RELAY vrij beschikken over het pakket.

10.2 Thuisbezorging (internationaal)

Bij verzending van een pakket naar het buitenland kan de Klant kiezen voor thuisbezorging. De bestemmingszones en de tarieven voor verzending zijn te vinden op de website www.mondialrelay.nl. Afhankelijk van de informatie die de Klant heeft opgegeven krijgt de ontvanger van het pakket per e-mail of sms bericht over levering van het pakket.

Het pakket wordt afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres. MONDIAL RELAY kan de levering niet garanderen van pakketten waarvan het bezorgadres niet juist is en/of pakketten die de ontvanger weigert aan te nemen. In dit geval wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender via het Afhaalpunt van afgifte.

11. VOLGEN VAN PAKKETTEN - KLACHTEN

De Klant geeft het nummer voor het volgen van het pakket aan de ontvanger.

Voor een makkelijkere afhandeling van klachten met betrekking tot het vervoer van een pakket, kan de Klant gebruikmaken van een contactformulier op de pagina voor het volgen van pakketten. Wij adviseren de Klant om zich binnen vijftien kalenderdagen vanaf de dag dat MONDIAL RELAY het pakket in ontvangst heeft genomen te melden.

Vervoersincidenten worden binnen maximaal vijftien kalenderdagen vanaf ontvangst van de klacht afgehandeld door de klantenservice van MONDIAL RELAY. Overigens kan MONDIAL RELAY in geval van een verloren pakket de Klant vragen om de inhoud van zijn pakket te specificeren om het onderzoek te vergemakkelijken. De Klant kan dit desgewenst weigeren.

De klacht moet gericht worden aan de klantenservice onder vermelding van het pakketnummer. Dit kan:
• Telefonisch: 076-8080465 (van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 18.00 uur)
• Per e-mail of per post voor Particuliere klanten naar
[email protected]
Mondial Relay
Klantenservice
Zoning Tubize II
Rue François Englert 15
1480 Tubize
• Via de interface Connect voor Zakelijke klanten

12. AANSPRAKELIJKHEID VAN MONDIAL RELAY / VRIJWARING

MONDIAL RELAY is niet verantwoordelijk voor indirecte of immateriële schade zoals verlies van kans, winst, enz. als gevolg van het verlies, de verslechtering of vertraging in de levering van het pakket.

12.1. Vastgestelde verlies van of schade aan een pakket

De aansprakelijkheid van MONDIAL RELAY geldt in het geval van vastgestelde schade aan en verlies van een pakket. Deze aansprakelijkheid vervalt in onder meer de volgende gevallen:
• een fout of vergissing van de Klant en/of de ontvanger (onjuiste identificatie van de verzender of de ontvanger, onjuiste opgaven...),
• overmacht (onvoorzienbaar, onvermijdelijk en van buiten komend feit),
• omstandigheden waarop MONDIAL RELAY geen invloed heeft,
• inherente fout van het voorwerp,
• niet-naleven van de verplichtingen door de Klant ten aanzien van de beperkingen voor het aannemen van pakketten of van de voorwaarden voor het aannemen van pakketten,
• niet-naleving van de verpakkingsrichtlijnen (https://www.mondialrelay.fr/media/124242/particulier-offre-start-cahier-des-charges-emballage-nl-m%C3%A0j-31102023.pdf), met name voor erkend breekbare voorwerpen (zoals vaatwerk, porselein, glazen en flessen).

Het pakket zal door MONDIAL RELAY binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht van de Klant als beschadigd of verloren worden verklaard.

Onverminderd de toepassing van artikel 14, in geval van verlies van het pakket of van vastgestelde beschadiging, zal MONDIAL RELAY aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van € 25,- incl. btw per pakket (inclusief verzendkosten). Deze schadevergoeding wordt toegekend mits de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten, de beperkingen voor het aannemen van pakketten en de verpakkingsrichtlijnen nageleefd zijn.

Geen enkele aanspraak met betrekking tot een beschadiging of levering kan in aanmerking worden genomen na een periode van 3 dagen na kennisgeving van levering door het gecentraliseerde informaticasysteem van MONDIAL RELAY.

12.2 Forfaitaire vergoedingsopties

MONDIAL RELAY biedt de Klant als optie vijf verschillende verzekeringsniveaus (N1 t/m N5), voor een forfaitaire schadevergoeding van maximaal € 500 (raadpleeg hiervoor de site).

De Klant kan er afhankelijk van de waarde van het pakket voor kiezen zijn pakket al dan niet te verzekeren voor een hoger bedrag door het gewenste verzekeringsniveau toe te voegen.

Deze aanvullende verzekering dekt het verlies van het pakket tijdens het vervoer of de vastgestelde beschadiging bij overhandiging van het pakket aan de ontvanger ter hoogte van het bedrag van het gekozen niveau (inclusief verzendkosten).

De schadevergoeding wordt toegekend mits de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten, de beperkingen voor het aannemen van pakketten en de verpakkingsrichtlijnen nageleefd zijn.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze internetdienst voor online frankeren is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Alle content (teksten, opmerkingen, afbeeldingen, geluiden, foto's, gegevens, tekeningen, bewegende beelden met of zonder geluid, video's, illustraties, graphics, merken, logo's, audiovisuele media enz.) op de website van MONDIAL RELAY alsook het ontwerp, de vormgeving, de databases en de gebruikte software op deze website zijn exclusief eigendom van MONDIAL RELAY of zijn partners en/of worden gebruikt onder licentie van derden. Deze content is beschermd door de geldende voorschriften betreffende de bescherming van het auteursrecht, en met name het Wetboek van economisch recht.

Het is verboden elementen van de content van de website van MONDIAL RELAY te reproduceren, openbaar te communiceren, ter beschikking te stellen aan het publiek, te verhuren en uit te lenen, openbaar uit te voeren, ook gedeeltelijk, en te verspreiden zonder de toestemming van MONDIAL RELAY of, in voorkomend geval, van de houder van de intellectuele-eigendomsrechten. Elke inbreuk leidt tot sancties zoals voorzien in het wetboek intellectuele eigendom of in het voorkomende geval elke andere bepaling, met name in het Nederlands recht.

Het plaatsen van een hyperlink naar de website www.mondialrelay.nl met behulp van zogenaamde ‘framing’- of ‘deep linking’-technologie is ten strengste verboden.


14. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

In geval van een geschil (laattijdige levering, schade, verlies, geschatte schade groter dan de voorgestelde vergoeding, etc), streven de partijen naar een minnelijke regeling.

Als de Klant niet tevreden is over het resultaat of over de behandeling van zijn klacht door MONDIAL RELAY, kan die zich gratis richten tot de mediation service voor de postsector die is ingesteld bij de Belgische wet van 21 maart 1991, gevestigd aan de Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL.

Raadpleeg voor meer informatie de site http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Indien een geschil of klacht blijft bestaan, kan het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, die het Nederlands recht zullen toepassen.

MONDIAL RELAY behoudt zich echter het recht voor om een rechtsvordering tegen de klant in te stellen bij de bevoegde rechtbank overeenkomstig de regels van het gemene recht met betrekking tot territoriale bevoegdheid.

15. DIVERSE BEPALINGEN

In het geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als nietig of onwettig worden beschouwd, worden deze geacht niet-geschreven te zijn maar blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Veuillez patienter