Waarmee kunnen we u helpen?

Welke goederen mag ik niet verzenden?

Alle goederen die vallen onder de nationale, Europese en internationale regelgeving inzake gevaarlijke producten (gevaarlijke goederen geclassificeerd door de ADR - Overeenkomst inzake gevaarlijke goederen over de weg -, klassen 1 tot 9) zoals, maar niet beperkt tot, explosieven, munitie, gassen, ontvlambare, radioactieve, giftige of corrosieve producten, alsmede alle voorwerpen die door hun aard of hun verpakking een gevaar kunnen vormen voor de menselijke omgeving, de veiligheid van de vervoermiddelen, het milieu, de voertuigen, of schade kunnen toebrengen aan andere vervoerde pakketten.

De verzending van alle goederen, artikelen die in strijd zijn met de arbeidswetgeving, en/of artikelen die door hun aard of verpakking de werknemers van MONDIAL RELAY kunnen verwonden of de apparatuur van MONDIAL RELAY kunnen beschadigen, zijn verboden.

Op internationaal vlak kunnen, naast de goederen die onder de bovenstaande beperkingen vallen, de volgende goederen niet in worden aangenomen: Zendingen waarvoor MONDIAL RELAY een speciale transport-, import- of exportvergunning of toestemming moet verkrijgen 


Zendingen waarvan het vervoer, de invoer of de uitvoer in het land van bestemming bij wet of regelgeving verboden is, met name en niet uitsluitend bont, bederfelijke planten en levensmiddelen, verdovende middelen, verhandelbare waardepapieren, enz.  


Zendingen met een aangegeven douanewaarde die hoger is dan de toegelaten waarde. Bovendien verbindt de klant zich ertoe MONDIAL RELAY geen pakketten toe te vertrouwen waarvan de verpakking beledigingen, bedreigingen of uitspraken bevat die strijdig zijn met de openbare orde of de moraal of die het imago van MONDIAL RELAY schaden. Uitgesloten zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is: juwelen, edelstenen, edele metalen, waardepapieren, munten, geld, bankbiljetten, betaalmiddelen (creditcards, cheques, obligaties aan toonder, waardebonnen, postwissels, enz. ), aankooporders, goederen die onder geleide van het ATA-carnet worden vervoerd, met inbegrip van tentoonstellingsgoederen, zendingen die menselijke as of funeraire overblijfselen bevatten, levende of dode dieren, wapens van categorie A-B-C-D ongeacht de toepasselijke administratieve regeling, verdovende middelen, kunstvoorwerpen, namaakproducten, bij wet verboden publicaties of audiovisuele media, levensmiddelen die onder gecontroleerde temperatuur moeten worden vervoerd, en antwoorddossiers op aanbestedingen, prekwalificatiedossiers, kopieën van examens. MONDIAL RELAY aanvaardt geen leveringen op schepen, op beurzen, tentoonstellingen, hotels, campings, postbussen en transporteurs, noch op bouwterreinen of mobiele sites. MONDIAL RELAY kan evenwel, na een haalbaarheidsstudie en/of prijsopgave, besluiten dergelijke leveringen tegen een specifieke prijs te aanvaarden.

De afzender verbindt zich ertoe MONDIAL RELAY op de hoogte te brengen van alle niet-zichtbare bijzonderheden van de goederen wanneer deze een invloed kunnen hebben op het verloop van het vervoer. Indien de afzender aan MONDIAL RELAY voorwerpen of documenten toevertrouwt die onder de bovengenoemde beperkingen vallen, reizen deze op eigen risico en onder ontheffing van alle aansprakelijkheid van MONDIAL RELAY. In geval van overtreding van de bovenstaande bepalingen machtigt de afzender MONDIAL RELAY om op elke door hem geschikt geachte wijze over de pakketten te beschikken, met inbegrip van het afstaan van de zending, en vrijwaart hij MONDIAL RELAY voor alle kosten en gevolgen van welke aard dan ook die hieruit voortvloeien. Indien de afzender aan MONDIAL RELAY goederen toevertrouwt die onderworpen zijn aan accijnzen, verbindt de afzender zich er bovendien toe, onverminderd de voornoemde beperkingen, de geldende reglementaire verplichtingen na te leven, met name op het vlak van de traceerbaarheid, zodat hij in voorkomend geval kan certificeren dat hij deze rechten correct beheert, en MONDIAL RELAY kan in dit verband op geen enkele wijze worden verontrust of aangesproken.

Indien voor de levering van de goederen luchtvervoer is vereist en overeenkomstig de regelgeving inzake de veiligheid van het luchtvervoer, verbindt de afzender zich ertoe de geldende nationale instructies toe te passen en na te leven. Bovendien wordt de verzender ervan in kennis gesteld dat alle in het vliegtuig geladen pakketten aan veiligheidscontroles worden onderworpen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van X-stralen.

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Veuillez patienter